Institut für Data Science Computational Health Informatics Forschung Forschungsprojekte
e-Infrastructure Reflection Group Support Programme 7 (e-IRGSP7)

e-Infrastructure Reflection Group Support Programme 7 (e-IRGSP7)

Leitung:  Jan Wiebelitz
Jahr:  2022
Förderung:  EU
Laufzeit:  01.04.2022 - 30.09.2023
Weitere Informationen https://e-irg.eu/e-irgsp7/